رویداد های هفته

انجمن همسرایان بورکهاوسن- سه شنبه ها

گروپ انجمن هم سرایان بورکهاوسن هر شام سه شنبه ها از ساعت 19:15 الی 21:00 در سالون (Aventinus Gymnasium music hall) تمرینات آواز خوانی خود را اجرا میکنند. گروپ هم سرایان ما از طرف کلیسا رهبری نمیشود بلکه همه میتوانند پیر و جوان مرد و زن در این گروپ اشتراک کرده از انها استقبال بعمل میاید. بیشترین متن ها به زبان آلمانی بوده و برخی به لاتین. مگر مایوس نباشید من منحیث یک استاد موسیقی میدانم که موسیقی یک زبان فراتر بوده و شما را کمک مینمایم. و تازه واردان را خوش آمدید گفته و از آنها قدردانی میشود. مدیر محصول: بریگیته فیمبوک و رضا کاران بورکهاوسن.